kev hnav tsoos tshos

0
201
Spread the love

kev hnav tsoos tshos yuav qhias tau hais tias koj tus yam ntxwv nws zoo lis cas?
1. yuav qhias taus tias koj yog tus neeg nyiam zoo, nyiam huv
2. kev hnav tsoos tsho tsi tag koj yuav mus hnav cov kim kim, tsuas yog koj hnav cov kom npliag dus dais huv sis xwb.
3. yuav tsum xaiv hnav tsoos tso kom raug raws lub sij hawm caij nyoosg, hnav raws lub luag hauj lwm.
4. yog koj yog poj niam yuav tsum hnav tsoos tshos poj niam xwb , tsi txhob mus hnav tsoos tso txiv neej nws tsi raug ntsej raug muag.
5. yuav tsum hnav raws yus lub meej mom xwb .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here