KEV COJ CWJ PWM HAUV SIM NEEJ

0
273
Spread the love

1. thaum koj nrog qhuas tham yog koj tseem noj movno koj yuav taus siv koj sab tes lo pos koj lub qhov ncauj
2. lub sij hawm noj mov koj yuav tsum tsi txhob khawb txhuas taj tsam ntawm koj lub cev
3. Thaum muaj qhuas koj tsi txhob lam taus lam ntis qaub ncaug vim yuav ua rau lwm tus ntsias liam qias
4. yog koj nrog ib leeg tib neeg twg tham, koj lub qhov muag yuav tsum ntsias ntsoov nws. vim yuav qhias tau tias koj muaj txoj kev hwm txog nws.

cwj pwm hauv sim neej nws yog ib qhov tseem ceeb heev rau peb tus kheej, yog li peb yuav tsum tau xyaum kom peb tu kheej coj zoo saib siab lwm leej lwm tus . yuav hai dab tsi yuav tsum tau xav kom zoo ua ntej. HAUV SIM NEEJ KOJ YUAV TSUM PAUB HAI: NYOB ZOO, UA TSAUG, ZOO SIAB ,TUS SIAB THIAB YUAV TSUM PAUB THOV TXIM. cwj pwm hauv sim neej nws yog ib qhov tseem ceeb heev rau peb tus kheej, yog li peb yuav tsum tau xyaum kom peb tu kheej coj zoo saib siab lwm leej lwm tus . yuav hai dab tsi yuav tsum tau xav kom zoo ua ntej. HAUV SIM NEEJ KOJ YUAV TSUM PAUB HAI: NYOB ZOO, UA TSAUG, ZOO SIAB ,TUS SIAB THIAB YUAV TSUM PAUB THOV TXIM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here