mob ntshav siab yuav tau caiv khoom noj li cas?

0
221
Spread the love


nyob zoo yog koj muaj ntshav siab koj yuav tsum tau caiv xws lis:
1. txhob noj nqaij tsiaj nruab nrag (lo yog tshiaj noj nyom)
2. tshiaj muaj tis yas (nqaij qaib ,nqaij noog)
3. txhuas yam plab nyuv siab ntsws tsiaj.
4. txhob haus cawv, kasfes thiab tshuaj yej, thiab tshuaj muaj yees txhuas yam
5. txhob noj daws ntsev, thob noj tej yam nqaij rog muaj roj
6. txhob xav ntaus
yuav tsum noj zaub thiab ntses kom ntaus , mus taug kev chig kom yus cov ntsav khiav zoo .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here