peb yuav tau mus ntsuam xyuas me nyuam hauv plab lub sij hawm twg?

0
420
Spread the love

ua ntej yuav tau ib tus me nyuam loj hlob mos nyoos nyob dhias rhees nws kuj tsi yog ib qhos yooj yim khiag lis . yog lis ntawv thaum peb paub lawm tias peb muaj mes nyuam nyob hauv plab lawm , peb yuav tsum tau mus ntsuan xyuas ,ua ntej thaum txhuas yam yuav hliig rau koj nawb, yog lis ntawv peb yuav taus mus rau lis hauv qab no:
1. thaum leej niam pib ntsug cev
2. thaub muaj 4-5 lub hlis
3. thaum yuav txog caij los si thiab yog dhaus caij lawm los yuav tsum tau mus ntsuam xyuas
yog lis ntawv txawm koj yuav muaj hauj lwm ntaus npaum cas los koj yuav tau mus ntsib kws kho mob tsaug kawg nkaus lis ntawm 3 zaug lis hais lo no.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here