yog koj ntsug cev yuav tsum tau mus ntsib kws khos mob

0
241
Spread the love

nyob rau txheej niam no nws muaj ntau tsav tau yam kab mob tsim sim rau leej tib neeg. yog lis ntawv thaum koj ntsug cev tsi coj khawb ncaws lawm koj yuav tau mus ntsib kws kho mob ntsuam xyuas .
1. yog koj ntsug cev , koj ntsuas zis nces 2 theem lawm ,txhai tau tias yog koj muaj me nyuam lawm ,tab si koj yuav tau mus ntsib kws khos mob,mus ntsuam Echo saib seb tus me nyuam pua xeeb nyob rau hauv lub tsev me nyuam los, los nyob sab nrauv lub tsev me nyuam.
2. yog koj ntsuas zis tsi nces 2 theem ces nws tsi yog muaj me nyuam, tab sis koj yuav tau mus ntsuam xyuas thiab vim tsam nws ho yog lwm yam kab mob xws lis : mob qhog dej,qhog nqaij rau hauv yus lub tsev me nyuam thiab.  yog muaj me nyuam nyob sab nrau lub tsev me nyuam nws zoo lis daim duab no

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here