me nyuam txoj hlab ntaws khaws cias zoo tshuaj

0
174
Spread the love


kev ntseeg ntawm tib neeg nws kuj muaj ntaus yam tab sis muab nyeem los mus lawm kuj tsi sib txawv deb thiab. yog koj xav paub ntxiv los koj mus tshawb saib nyob rau hauv tus website no .Manager.com.th nws yuav hais tag nrog nyob rau hauv .thiab kev khaws me nyuam txoj hlab ntaws cias nws muaj lis hauv qab no.
1. koj tu me nyuam txoj koj muaj khaws cias ua tshuaj xws lis : koj coj los kuam ib qhos coj los tsaus dej ,lo yog ua qes rau nws noj ,ces yuav ua rau nws tsi muaj mob.( tab sis yuav tsum yog nws lis xwb )
2. thaum yug poob ntav los koj muaj nws txoj hlab ntaws ua tseem los los ntshav ntawv ,coj los pleev nws daim dis ncawj ,2 tug plaub muag , 2 sab plus thiab cov rau tes .nws kuj yuav tiv thiav tau kom tus me nyuam ntawv kom xyaum hais lus zoo, tsi ua tub sab tub nyiag ,nws cov plaub muag yuav tuaj ntaus ,thiab dub zoo nkauj, 2 sab plus nws tshiab thiab .
3. txoj hlab ntaws nws yog ib txoj kev sib raug zoo ntawm leej niam thiab me nyuam thaum ua nyob hauv plab , vim txoj hlab ntaws nws yog txoj xas cov zaub mov ntawm leej niam mus yug tus me nyuam hauv leej niam lub plab .yog lis khaws cias tsheg thaum peb yug cov tom qab los ,pem muab lawv cov hlab ntaws coj los tsau dej rau laws pab kwv tij viv ncaus haus , yuav ua rau lawv muaj txoj kev sib hlub sib pab, kev sib raug zoo.
thiab tsi tag lis ntawv xwb yog muaj kab ub no tom los koj muab coj los hov xyaws kuas qaub coj los pleev raulos kuj zoo thiab .
tsi tag lis ntawv xwb nyob rau txawv teb chaws Germany lawv kuj muaj kev ntseeg hais tias : kev khaws me nyuam txhaj hlab ntaws no los cias nws kuj yog ib hauv tshuaj zoo kawg nkaus rau koj tus me nyuam .ua yog yuav tiv thaiv tau koj tus me nyuam ntawv tsi tshuas muaj mob .
kev ntseeg ntawm teb chaws Englang lawv kuj ntseeg tias kev khaws txoj hlab ntaws no cias nws yog ib haus tshuaj khoos .ua yog cov nyiam mus ua sis rau tej hav dej loj ,los yog mus caij nkoj rau tej thables koj yuav tau muaj nrog koj tus kheej ,yog thaum muaj teem meem rau koj tu kheej ,txawm koj tsi txawj ua luam dej lis los nws kuj yuav pab tau koj kom koj tsi txhob tuag . thiab lawv tseem ntseeg ib qhos tias yog koj mus tom tshav rog , yog koj muaj txoj hlab ntaws no nrog koj tus kheej lawm ces txawm yuav muaj kev phom sij lis cas los ,kuj tuaj yeem tiv thaiv tau koj rov qab los txog vaj txog tsev .
kev ntseeg ntawn teb chaws Myanmar :yog koj muab txoj hlab ntaws nyob nrog koj tus kheej lawm ces koj mus qhov twg los luag lwm leej lwm tus yuav saib siab koj ,hais lus zoo rau koj .
kev ntseeg ntawm teb chaws India lawwv kuj ntseeg tias yog koj muab txoj hlab ntaws no coj los kuam ua xyaws qe rau me nyuam noj ces yuav ua rau koj tus me nyuam ntawv muaj kev txawj ntses lub hlwb khiav zoo.thiab muab ib qhos coj los xaws rau nws coj los yog nws lub tso hnav ces yuav ua rau nws muaj peev xwm ,ua dab tsi los nws tsi nco qab ntshais lis .
yog lis ntawv txuas yam hais los no nws tsua yog ib qhos kev ntseeg ntawm tib neeg xwb .yog tias koj xav tias muaj txiaj ntsig los kuj khaws mus siv rau lub neej yeej tsi muaj kev puas tsuaj dab tsi , vim peb twb tsi poob nyiaj poob txiaj los mus yuav nws, yog peb lis ntiag tug xwb yeej tsi ua cas , yog peb xav tias zoo ce yeej zoo xwb.
thiab nyob rau peb tiam tam sis no los kws khos mob yeej tseem muab lub hluag hauj lwm kev tus me nyuam txoj hlab ntaws no yog ib qhos tseem ceeb ntawm peb cov ua niam ua txiv .yog lis peb txhuas tus yuav tau tus tej me nyuam txoj hlab ntaws kom zoo, qhuav huv sis thiab lis yuav tsi ua paj tawg mob rau peb tej me nyuam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here