yuav ua lis cas yog me nyuam txoj hlab ntaws tsi qhuav.?

0
321
Spread the love


me nyuam txoj hlab ntaws yog ib qhos ua tseem ceeb ua muaj los nrog tus mes nyuam thaum tseem nyob hauv plab, ua yog txoj hlab ua xas cov roj ntshav ntawm leej niam mus yug tus me nyuam , tom qab yug tau los lawm yuav muab txiav tseg ib qhos nrog tus me nyuam. tom qab ntawv nws yuav maj mam quav ,poob mus lis ntawm 10 tawm hnub . tab si muaj qees tus me nyuam nws kuj tsi qhuav zoo, nws yuav voos, Oos,liab tuaj thiab muaj ntshav tawm los.
                3 yam ua muaj kev puas tshuaj rau koj tus me nyuam:
1. txoj hlab ntaws Oos, liab, muaj paug thiab tsws tsws phem: feem ntaus tsim sis rau cov me nyuam txoj hlab ntaws tsi tau poob .tej zaum kuj yuav ua rau me nyuam kub taub haus , txob txob taug , tsi kam noj mis . yog zoo lis no koj yuav tau coj mus ntsib kws khos mob tsam nws muaj kab mob nkag rau cov ntshav , ces nws yuav ua rau muaj kev puas tsuaj rau tus mes nyuam .
2. txoj hlab ntaws muaj dej los yog sus tuaj: cov no feem coob tswm sim rau cov me nyuam txoj hlab ntaws nws paub lawm . nws xeeb los ntawm txoj hlab zais zis thiab txoj hlab ntaws nws zuav los yog yaj tsi tag . yog lis ntawv koj txhob cias ntev ,yuav tsum mus cuag kws khos mob .
3. muaj ib qhos ncaus ntaws lub puj ntaws : keev muaj tshwm rau cov me nyuam ua txoj hlab ntaws nws poob lawm .yog lis ntawv koj yuav tau coj mus ntsib kws khos mob.
www.maerakluke.com

me nyuam txoj hlab ntaw tsi qhuav zoo, koj yuav tus lis cas?

  1. ntxuav koj sab tes kom huv huv, tom qab ntawv muab cov cawv 90% los ntxuav koj sab tes ib zaug ntxiv.
  2. koj siv cov dej serum NN 0,9% coj los ntxuav ,muaj cov pas nrws pob ntseg coj los nrws. ib hnub 2 zaug . sawv ntxov tsaus ntuj.
  3. txwv tsi pub  muab dab tsi coj los rau .vim tsam nws muaj kab mob nrag rau hauv cov ntshav ces yuav muaj kev puas tsuaj rau tus me nyuam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here