me nyuam tawm pob txhuv hauv qhov ncauj puas muaj kev puas tshuaj?

0
337
Spread the love


cov pob txhuv ua tawm hauv me nyuam lub qhov ncauj nws muaj los ntawm cov hlab ntshas hauv qhov ncauj los sib tuav ua kev, pom lis ntawm 80% ntawm cov mes nyuam nyuam qhuav yug, tab sis nws yuav maj mam ploj mus lis ntawm 3-4 lub weeks , tsi tag koj yuav muab nws dhig tsis tag yuav muab tshuaj raus.
kws khos mob tau hais tsheg tias me nyuam cov pob txhuv hauv qhov ncauj sab sauv nws yuav tsi muaj kev puas tshuaj dab tsis rau tus me nyuam, tej tug kuj muaj ntaus tej tug kuj muaj tsawg . ib txias kuj hais tias yog muaj cov pob txhuv no ces yuav ua rau me nyuam tsi kheev noj mis, me nyuam tsi kheev hlob, ib txhias kuj muab koob los dig kom paim. tab sis nws yog ib qhos kev puas tsuaj ua yuav kis kab mob raus koj tus me nyuam .
feem coob cov me nyuam ua nws muaj paj tawg mob nyob hauv qhov ncauj yog cov me nyuam ua tsi tau noj niam mis ua yog noj mis nyuj xwb . yuav ua rau me nyuam lub qhov ncauj tawm ua tej daim dawb dawb, ua rau mob me nyuam tsi noj mis .yog nws zoo lis hai los no koj yuav tau coj mus cuag kws khos mob .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here