tsis txhob mus thov luag lis mis rau koj tus me nyuam noj?

0
326
Spread the love


thaum koj nyuam qhuav yug tau tus me nyuam thawj 1-2hnub ntawv, muaj ntaus leej niam kuj muaj kev nyuaj siab ntxhov siab tias tsam mes nyuam tsi tau mis noj. thiab nyuaj siab tias cas mis tsi txawj ntos kuas lis? ces pheej mus thov luag lwm tus lis mis los rau yus tus mes nyuam noj!
mes nyuam mos liab thaum nyuam qhuav yug los nws lub plab mes mes ,luaj nws lub nrig xwb, ces nws yuav ntim mis taus lis ntawm 30-40cc xwb.tab sis koj tus me nyuam txhob pub noj tsaus tsaus thiab tsuas muab lis ntawm 2/3 lo yog lis ntawm 20cc xwb ,tab sis nco ntsoov ib sij muab ib lwm xwb. tom qab tus niam yug me nyuam tag nros leej niam lub cev nws yeej xeeb taus ib cos kuas mis ciasĀ  lis ntawm 25-75cc/hnub lawm. tom qab ntawv ces leej niam lub mis mam lis maj mam ntos kuas tuaj, tab sis koj yuav tsum taus nquag muab koj tus mes nyuam noj mis tas lis thuas 2 teev.
kev ua koj yuav mus thov lws tus lis mis rau koj tus me nyuam noj ,nws yog ib qhos ua tsi zoo rau koj tus mes nyuam ,vim hais tias nyob rau tiam tam sis nos nws muaj ntaus tsav ntau yam kab mos ua yuav kis rau me nyuam los ntawm kev noj mis xws lis kab mob HIV, VIRUS hapatisC, Mob ntsws qhuav, Mob cancer, thiab cov kab mob noj ntshav. vim yus tsis paub tias xyov lawv muaj mob, los tsi muaj. yog lis peb twb paub lawm tias peb tus mes nyuam nws lub plab mes mes xwb yeej tsi noj ntaus npaum cas, ces peb txhob mus thov lwm tus mis rau mes nyuam noj lawm nawb.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here