5 pawg zaub mov leej niam muaj me nyuam yuav tsum tau noj.

0
299
Spread the love


thaum leej niam pib xeeb me nyuam rau hauv plab lawm ,yuav tau noj zaub mov, noj khoom kom ntaus tshaj lis 2 npaug ua thaum tsi tau xeeb muaj tus me nyuam, vim tias tus me nyuam hauv plab nws yuav noj nrog leej niam ib yam thiab. yog lis yuav tau noj kom txhuas 5pawg khoom noj ua hais lo saum toj no, thiaj lis yuav ua rau leej niam tau txais cov khuab zaub mov ua muaj txhiaj ntsig mus pab rau leej niam thiab tus me nyuam lub dag zog. tsi tag lis no xwb leej niam ua tab tom xeeb me nyuam rau hauv plab yuav tsum tau noj qhees yam khuab zaub mov ua tseem ceeb xws lis:
1. OMEGA DHA(ກົດໄຂມັນ ໂອເມກາ): cov khuab zaub mov no nws muaj nyob raus cov khoom noj xws lis : ntse hiav txwv : ntsescellmon, ntses pathou, koob cws, ntses nyob pab dej ntshiab, ua tsi muaj roj ntaus , ntses tuaj kub, noob taum pauv, noob taum daj thiab txiv taub ntoos siav. cov khuab zaub mov no yuav mus pab xeeb me nyuam cov hlab ntshas paj hlwb ua kom me nyuam lub hlwb khiav zoos ,cim xeeb zoo. yog lis yuav tsum tau noj lis ntawm 1-2 zaug/ib lub lim tiam.
2. Ferrous sulfate(ທາດເຫຼັກ): yuav mus pab ntxiv ntsav ,pab tsi pub kom cov ntsav tshuag,yog koj noj tsi txaus pawg khuab zaub mov nos nws yuav ua rau koj tsi muaj zog ,nkees, daj ntseg tuaj yeeg ua tau rau koj ncuav me nyuam taus,los yog yug ua ntej thaum tsi tau txog caij yuag, thiab yuav ua rau koj ncuav cev heev heev tom qab yug me nyuam tag. cov zaub mov ua muaj cov khuab FERROUS no muaj xws lis: nqaij ,ntses, qes, zaub nplooj ntsuab, thiab noj cov txiv hmab txiv ntoos siav ua muaj khuab VITAMINE C xws lis: txiv qaub kab ntxwv, ntxiv apple, stobery, thiab txiv taub ntoos siav.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here