2 yam khoom noj tseem ceeb tshaj plaws thaum koj xeeb me nyuam nyob hauv plab

0
317
Spread the love


cov kuab OMEGA no nws yuav mus tsim khos me nyuam cov hlab ntsas hauv lub hlwb ,kom lub hlwb khiav zoo ua hauj lwm zoo ,cim ceeb zoo.yog lis thaum koj xeeb tus me nyuam nyob rau hauv plab lawm koj yuav tsum tau noj cov zaub mov kom muaj txiaj ntsig pub rau yus tus me nyuam . xav kom me nyuam loj hlob zoo, muaj lub laj lim tswv yim zoo yuav tsum tau noj thaum muaj nyob rau hauv plab nws yuav tau txais txiaj ntsig zoo duas thaum ua koj yug tau los lawm mam noj .
cov zaub mov ua muaj cov kuab Ferrous Sulfate. ua yog cov tseem ceeb yuav los pab ntxiv ntsav rau leej niam thiab me nyuam hauv plab. kom muaj lub dag zog zoo,noj mov qab los. yog koj noj cov khuab Frrous sulfate no tsi txaus yuav ua rau koj qaug zog, nkees ,noj mov tsi qab los thiab yuav dab ntseg.tshaj qhov no tseem yuav ua rau koj tus me nyuam hauv plab yug los muaj kab mob ntsav tsuag, daj ntseg, thiab yuav ua rau koj ncuav me nyuam taus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here