peb yuav siv tshuaj tiv thaiv kom txhob muaj me nyuam, lub sij hawm twg?

0
667
Spread the love

yog thaum peb tsi tau npaj txaus yuav los mus tus me nyuam, los sis peb tu me nyuam tseem mos mos liab, los sis peb muaj me nyuam txaum lawm . peb yuav mus ntsib kws kho mob lub sij hawm twg? ua yog thaum peb mus lawm los, kom tsi pub nkim peb lub sij hawm nws muaj lis haum qab no:
1. koj mus ntsib kws kho mob hnub thib 1 ua koj coj khaub ncaws, yog hai tia koj tsi xyeej hnub thib 1, ces koj mus hnub thib 2,los sis koj suav hnub 1 mus txog hnub 5 ce mus hnub twg los taus. yog koj tsi mus lis hais los no ces txawm koj mus los lawv yuav tsi muab tshuaj rau koj noj ,ho yog txawm muab rau koj noj los nws yuav tsiv tuaj yeem tiv thaiv tau 100%.
2. yog koj nyuam qhuav yug me nyuam tag es koj yuav mus ntsib kws khos mob lub sij hawm twg? mus thaum koj tau 1 hlis thiab 15 hnub ces koj mus ntsib kws khos mob, mus nqas tshuaj los noj tiv thaiv kom txhob muaj me nyuam thiab coj koj tus me nyuam mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob . peb ib tsoom niam tsev sawv daws peb yuav tau tiv thaiv peb tus kheej kom txhob muaj me nyuam tuab tuab, txhawm raus peb dag zog, thiaj lis muaj lub sij hawm mus khws noj khws haus, peb lub neej thiaj lis tsi txom nyem nawb mog.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here