hnub xeeb tub,xeeb ntxhais rau lub hlis hmoob

0
565
Spread the love

yog koj xav muaj tub muaj ntxhais raws lub hlis hmoob saum ntuj koj yuav tau ntsuam koj  tus kheej lub cev coj khaub ncaws, yam tsaug kawg nkaus yog 6 lub hlis. ua yog koj yuav tsum tau saus thawj hnub koj coj khaub ncaws cias txhuas txhuas zaus . seb koj puas coj khaub ncaws hloov hlis los tsi hloov, vim tias ib txhias muaj tub xwb tsi muaj ntxhais ,ib txhias muaj ntxhais xwb tsi muaj tub. los vim yog nws coj khaub ncaws tsi hloov hlis, tej tug kuj hloov tab sis nws kuj tuav tsi taus .

xam hnub nyoog xeeb tub xeeb ntxhais rau lub hlis hmoob:

  1. coj khaub ncaws hlis xiab: xiab 1txog xiab 10 ces lub hlis nras koj muaj ces yog ntxhais
  2. coj khaub ncaws xiab 10 txog xiab 1ຸຸ5, ces  lub hlis nqig  muaj yog tub.
  3. coj khaub ncaws hlis nqig 1txog nqig10, ces lub hlis xiab muaj ces yog ntxhais
  4. coj khaub ncaws hlis nqig 10txog nqig 15, ces lub hlis pib xiab koj muaj me nyuam ces yog ntxhais.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here