me nyuam mos liab muaj quav muag puas muaj kev puas tsuaj?

0
117
Spread the love


vim lis cas me nyuam mos liab nyuam qhuav yug ib txhias pheej muaj muaj quav muag ? yog vim lis cas thiab muaj los qhov twg los puas yuav muaj kev puas tsuaj dab tsi? cov me nyuam mos liab nyuam qhuav yug los muaj quav muag los ntawm 2 txoj hauv kev xws lis :
1. muaj los ntawm lub qhov sis, los yog hais tias lub raj kuas muag ntawv nws txhaws, ua rau cov kuas muag nws ntws tawm tsi taus , ce cov kuas muag ntawv zwm cias raus hauv ntaus hnub ,thiab ua rau nws Abcess ua cov phaug ua yog cov quav muag ntawv tawm los. ua yog thaum cim thawj tus me nyuam ntawv nws los cov kuas muag ntshiab, tom qab ntawv yuav muaj cov quav muag dawb dawb xyaws ntsuab tawm tuaj . tab sis tus no nws lub qhob muag tsi liab , yuav tsi muaj kev puas tshuaj dab tsi.
KEV TUS TUS ME NYUAM LUB QHOV MUAG:
koj tsuas siv dej sov los mus ntxuav kom huv sis sawv ntxov tsaus ntuj thiab koj siv koj tus ntiv tes ntas sos ntawm ces kaum qhov muag nqis raws tus caj ntswm los mus,ib hnub 2-3 zaug ua  lis  ntawm3-4 hnub xwb nws kuj yuav maj mam zoo lawm
2. nws muaj los ntawm kev kis tau cov kab mob BACTIRIE THIAB VIRUS ua yog kis los ntawm leej niam nws muaj cov kab mob kas cees (syphillis) ua yog thaum yug tu me nyuam lub qhov muag los mus chwv rau leej niam qhov chaws mos . hom kab mob no tuaj yeem ua tau rau me nyuam lub qhov muag dhig taus, yog lis ntawv yog koj tus me nyuam pheej muaj quav muag thiab lub qhov muag liab liab ces kub siab coj muas cuag kws khos mob ntsuam xyuav seb yog kab mob dab tsi? ua ntej thaum yuav muaj kev puas tshuaj loj tuaj.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here