vim lis cas hos tsi muaj kuas mis txaus rau me nyuam noj?

0
116
Spread the love

niam cov kuas mis yog ib haus zaub mov ua muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau tus me nyuam ua yog thaum yus mus txog rau 6 lub hlis . ua yuav tsum taus noj niam mis los ua cov zaub mov yug ,me nyuam thiaj lis yuav loj hlob tau! yog lis ntawv ib txhias niam tsev thaum los taus tu me nyuam lawm kuj tsi muaj kuas mis txaus rau tus me nyuam noj ,kuj ua rau tus niam nyuaj siab thiab muiaj kev txhawj xeeb heev, tias yog vim lis cas hos tsi muaj kuas mis rau me nyuam noj? nws kuj muaj ntaus yam ua muaj feem xyuam txog rau qhov tsi muaj kuas mis xws lis hauv qab no:

  1. cov hlab kus mis ua yuav tsim cov kuas mis ntawm leej niam lub mis ,nws muaj tshawg tshawg ,ces yuav ua rau tsim tau cov kuas mis tshawg duas tus ua muaj ntaus. yog lis ntawv cov zoo lis no yuav tsum tau nrhiav tshuaj noj pab thiaj lis yuav muaj kuas mis los mus pab rau koj tus me nyuam.
  2. cov muaj qhog rau lub mis, ua yog tau phais: cov no kuj yuav ua rau muaj cov hlab  kuas mis ntawv tshawg tshawg vim rau muab phais lawm ces yuav ua rau cov hlab mis ntawv ua hauj lwm tsi taus lis qub lawm .tab sis yog muaj qhog rau lwm qhov , txawm raug phais los nws yuav tsi muaj feem xyuam txog .
  3. Hormol: yog cov hormol hauv lub cev tsi sib luag kuj yuav muaj feem xyuam rau tsi muaj kuas mis tau ib yam thiab. xws lis cov ua mob txhias noj ntshav (Thyroidism) cov mob ntshav siab , thiab ntshav qab sib .
  4. qees yam tshuaj noj : Pseudoephedrine( tshuaj zoo los ntswg ), Bromocriptine thiab cov Methergin.
  5. kev muab mis nyuj rau me nyuam noj ua siv lub taub mis yas. vim koj siv lub mis yas nws yuav noj yooj yim , tus me nyuam tsi tau siv zog, siv sij hawm nqus ce pub ntaus zaus yuav ua rau koj tus me nyuam yuav tsi kam noj koj lub mis ntxiv, thaum kawg koj lub mis kuj yuav saus tsi muaj kuas taus ib yam nkaus
  6. tsi tag lis ntawv kev noj zaub mov kom txaus kuj yog ib qhos ua yuav pab tau rau koj kom muaj kuas mis txaus thiab ntos kuas sais. yog lis peb yuav tau noj khoom ,zaub mov kom txaus thiaj lis yuav muaj kuas mis los mus rau peb tus me nyuam noj.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here