Mes nyuam mos liab daj ntseg

0
35
Spread the love

Muaj qees leej niam tsev kuj muaj kev nyav siab ,nyuaj siab hais tias cas nws tus me nyuam mos liab nyuam qhuav yug xwb cas hos daj daj ntsheg?

Raws kev ntshuam xyuas lawm 50% ntawm cov me nyuam mos liab hom kheev daj ntseg. Tab sis nws kuj yuav maj mam ploj mus lis ntawm 5-7hnub.

Qhov daj daj ntseg no tswm sim los qhov twg los?

  1. Cov ntshav liab tawg thiaj ua rau muaj cov Birirubin muaj ntaus nyob rau hauv cov ntshav thaum no cov ntshav yuav xas coj los mus lim tom daim siab ,lub sij hawm me nyuam mos liab nyuam qhuav yug, nws daim siab tseem tsi tau ua taus hauj lwm zoo thiab lis lim tsi taus cov Birirubin no tag. thiaj lis muaj nyob rau hauv cov ntshav ua yuav rov xas mus yug yus lub cev. yog lis ntawv cov ntshav liab mus yug yus lub cev txog twg ces ua rau yus lub cev thiaj daj txog ntawv.
  2. Hom kheev ntsib rau cov me nyuam ua yug tsi txwm hlis.  thiaj ua rau nws cov ntshav liab tawg yooj yim duas cov me nyuam txwm hlis
  3. Yog hais tias koj tus me nyuam pheej daj daj ntseg, tsi kam noj mis thiab zoo li me nyuam nkees nkees ,koj tus me nyuam daj tag ib ces, tej ntsiab muag dawb los daj tib sis koj yuav tau kub siab coj me nyuam mus ntsib kws khos mob .

Yog mes nyuam daj ntsheg yuav khos lis cas?

  1. ntsuam xyuas cov ntshav seb puas muaj kab mob dab tsi ?
  2. Coj mus ncus fais los yog siv (UV) tuas cov thaug daj ntawv kom yaj los mus ua quav ua zis tawm mus . ces koj tus me nyuam yuav maj mam zoo tuaj .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here