Me nyuam tsam plab

0
231
Spread the love


Tsam plab ho kheev ntsib rau cov me nyuam mos liab vim nws tej plab tej nyuv tseem ua hauj lwm tsi taus laib zoo .yog lis ntawv peb tus ua niam ua txiv yuav tau ntsuam xyuas peb tus me nyuam txhuas lub sij hawm.
Me nyuam tsam plab zoo lis cas?

 • Lub plas nruj nruj zoo lis muaj cuas
 • Me nyuam txhob txhob quaj quaj taug
 • Tsi kam pws, koj khob lub plab nrov poog poog
 • me nyuam yuav nyem nrig caws tes caws taws

Vim lis cas hos tsam plab?

 • Mes nyuam tej plab nyuv tseem ua hauj lwm tsi taus laib zoo
 • Muaj me nyuam noj mis ntev dhaus lawm
 • Taus cuas lub sij hawm noj mis
 • Lub sij hawm noj mis tag koj tsi muab nws puag sawv ntsug kom cov cuas hauv me nyuam lub plab tawm
 • Cov me nyuam ua pub mis nyuaj siv lub taub yas

Me nyuam tsab plab yuav daws lis cas?

 • Tom qab muab mes nyuam noj mis tag,muab tus me nyuam puag sawv ntsug lis ntawm 5-10 MN(นาที)
 • Muab mes nyuam pws khwb rwg lis ntawm 3-5 MN (นาที)
 • Yog koj pub mis nyuj rau me nyuam koj yuav tau txhob muab lub haus kaws kom ntom ntom heev , vim lub sij hawm mes nyuam nqus cov mis yuav ua rau cov cuas tsi muaj chaws dhaus yuav ua rau muaj cuas nkag rau hau me nyuam lub plab
 • Yog koj tus mes nyuam lub plab pheej tsi nqig qhov tsam tsam ntawv lis , nco ntsoov kub siab coj mus cuag kws khos mob .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here