11 tug yam ntxwv ntawm me nyuam leej niam yuav taus kub siab

0
26
Spread the love


Me nyuam thaum nyuam qhuav yug los mus txog rau 6lub hlis muaj qees zaus nws kuj muaj ntaus tsav ntaus yam kab mob ua yuav tuaj yeem tswm tau rau koj tus me nyuam. vim kab mob peb tsi tuaj yeem ntsias pom taus ntawm peb lub qhov muag.

11 tug yam ntxwv ua tswm rau me nyuam yuav tau txhob ua siab nyav 

 1. Me nyuam ntsoos ntsoos tsi ua sis: vim tias muaj qees yam kab mob nws kuj tsi phiaj yeeg tus yam ntxwv .
 2. Kub taub haus( ua npaws) :  yog koj yog ib tug niam tsev muaj me nyuam mos liab koj yuav tsum muaj tus  pas ntsuas kub ntsuas txias (Mercury Temperature)  koj thiaj yuav paub tau tias me nyuam kub los txias. me nyuam lub cev  tsi kub taub haus yuav ntsua taus lis thajtsam 36-37,4 ໍC ,Tab sis yog koj ntsuas nces txog lis 37,6-38,4 ໍC ce yuav qhias tau tia koj tus me nyuam kub taub haus lawm yuav tsum tau nriav tshuaj rau noj.
 3. Kub taub haus tshaj 3 hnub nce mus : yog koj yu me nyuam kub taub haus tshaj 3 hnub lawm noj tshuaj los tsi zoo lis ?
 4. Kub taub haus thiab muaj lwm yam nrog xws lis: Mob taub haus heev heev , ib ces tawm pob thiab Mob qas.  koj yuav taus kub siab coj koj tus me nyuam mus ntsib kws khos mob kom sais lis sais taus.
 5. Tawm pob: piv lis tias koj tawm pob lub sij hawm koj khawb qhov no mus raus qhov tov ces nws yuav xoos pob mus thoob koj ib ces , ua rau koj ua pas nyuab nyuab .
 6. Mob plab heev huam leej huam ceem
 7. Mob taub haus ,kiv taub haus xeev siab ntuav
 8. Qhov ncauj qhuav qhuav, tso sis tshawg, hauv xaus mlos, raws plab ntuav: yog zoo lis no txhais tau tias koj tus me nyuam tsi muaj dej txaus yug nws lub cev lawm koj yuav tau kub siab coj mus cuag kws khos mob .
 9. Phob vog
 10. Ntshav tsi tus: piv lis tias muaj ib qhos nqaij tos es ntshav los tsi txawj tus lis.
 11. Me nyuam daim dis ncauj thiab tej raus tes rau taws tsi tshiab 

Tag nros ua hai los no yog muaj ib nqis nyob rau koj tus me nyuam lawm koj tus ua niam ua txiv yuav tau kub siab txhob ua siab nyav coj mus cuag kws khos mob  ua ntej ua yuav ua mob loj tuaj, kuj yuav tuaj yeem muaj kev puas tshuaj txog rau lub neej txoj sia. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here