ua lis cas thiaj paub tias me nyuam kub taub haus?

0
211
Spread the love


Ib tsoom niam tsev txhuas leej txhuas tus peb yuav ua lis cas thiab paub tias me nyuam kub tau hau los yog ( ua npaws). vim rau qhov tias peb feem coob lub neej nyob nruab liaj nruab teb xwb tsi tshuas muaj sij hawm los mus saib xyuas peb tej me nyuam, thaum peb pom tau tias me nyuam nkees lawm ces peb tus me nyuam twb mob nyam lawm xwb .thaum kawg kuj ua rau me nyuam tag lub neej txoj sia yam peb tsi nco qab ras txog lis.

 Yog lis nawv kuv hais rau peb ib tsoom niam tsev txhuas leej txhuas tus tias yog koj muaj me nyuam mos liab koj yua tau muaj tus pas ntsuas seb me nyuam kub los txias? koj thiaj yuav paub tia koj tus me nyuam ntawv kub taub haus los tsi kub ? 

# Kev siv tus pas ntsuas (Temperature Test los yog ບາຫຼອດແທກອຸນະພຸມ)

Me nyuam tsi kub taub haus koj yuav ntsuas tau  36-37,4 ໍC,  yog koj ntsuas nces txog  37,5-38,4 ໍC ce txhais tau tias koj tus me nyuam ntawv kub taub haus los yog ua npaws lawm. koj yuav taus coj mus ntsib kws khos mob muab tshuaj rau noj .

Yog koj ntshuas ces txog raus 38,5-39,5 ໍC, ce koj tus me nyuam yuav kub heev lawm nawb. yog koj tsi paub tsi muaj tshuaj rau noj yuav ua rau koj tus me nyuam ntawv yuas tsi meej pem, yuav ua rau chuas leeg ( Ces peb hmoob hom kheev tias yog noj phiv lawm thiab zoo lis ntawv) tab si tsi yog vim nws lub cev kub heev dhaus lawm thiaj lis zoo lis ntawv.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here